Оригинал (Original)
Автори: Арнаудов, К. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т.
Заглавие: МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЯТЪРА С ВИТЛАТА ПРИ ВЕТРОГОНЕРАТОР С ХОРИЗОНТАЛНА ОС
Ключови думи: ветрогенератор, динамично взаимодействие, компютърна флуидна

Абстракт: Публикацията разглежда изграждането на механо-математичен модел на аеродинамичното взаимодействие на вятъра с витлата при ветрогенератори с хоризонтална ос. Построяването на аналитичния модел се основава на основните теореми на динамиката, приложени за обтичащия въздушен поток. Извършва се числена симулация на модел, основаващ се на решението на уравненията на Навие-Стокс. Разработена е методика, за това как от получените от нея резултати да се определят параметрите на апроксимиращия аналитичен модел.

Библиография

  1. Buhl, M. L. Jr., 2005, A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State, Tech. Rep. NREL/TP, том 1, стр. стр. 12

Издание

BulTrans-2012, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Arnaudov, K. S., Genov, J. A., Tashkov, S. T.
Title: WIND-BLADE AERO DYNAMICAL INTERACTION MODEL OF HAWT
Keywords: wind generator, dynamic relation, CFD

Abstract: Публикацията разглежда изграждането на механо-математичен модел на аеродинамичното взаимодействие на вятъра с витлата при ветрогенератори с хоризонтална ос. Построяването на аналитичния модел се основава на основните теореми на динамиката, приложени за обтичащия въздушен поток. Извършва се числена симулация на модел, основаващ се на решението на уравненията на Навие-Стокс. Разработена е методика, за това как от получените от нея резултати да се определят параметрите на апроксимиращия аналитичен модел.

References

  1. Buhl, M. L. Jr., 2005, A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State, Tech. Rep. NREL/TP, том 1, стр. стр. 12

Issue

BulTrans-2012, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум