Оригинал (Original)
Автори: Йосифов Й. Р., Тодоров, Т. С., Качамачков Ц А.
Заглавие: Сравнителен анализ на ултразвукови микро-генератори на енергия
Ключови думи: ултразвук, микро-генератор на енергия, МЕМС, пиезоелектричес

Абстракт: В статията се разглеждат тенденциите при използване на ултразвукови пиезоелектрични микро електромеханични системи (МЕМС) за генериране на електроенергия. Подобни системи намират приложение предимно в медицината като средство за комуникация и безжичен пренос на електрическа енергия. Описани са предимствата на тази технология пред съществуващите и използвани към момента методи. Предложени са и анализирани базови схеми на ултразвукови микро-генератори на енергия.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том 18, брой 18, стр. стр. 23-28, 2012, България, София, Машиностроителен факултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Yosifov R Y., Todorov, T. S., Kachamachkov T A.
  Title: Comparative analysis of ultrasonic micro energy harvesters
  Keywords: ultrasound, micro energy harvester, MEMS, piezoelectricity

  Abstract: This paper examines trends in the use of ultrasonic piezoelectric MEMS for energy harvesting. Similar systems are used primarily in medicine as a tool for communication and wireless transmission of electricity. The advantages of this technology over the existing and currently used methods are described. In this paper there is a proposed and analyzed basic schemes of ultrasonic micro energy harvesters.

  References

   Issue

   Bulgarian Journall for Engineering Design, vol. 18, issue 18, pp. 23-28, 2012, Bulgaria, Sofia, Mechanical engineering Faculty TU-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание