Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л., Начев, Н., Мишев, Г. А.
Заглавие: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Ключови думи: морфологичен анализ, морфологичен метод, автоматизация

Абстракт: Морфологичният метод за анализ е много трудоемка задача. Особено, ако изследвания обект се анализира по много на брой групи фактори, които от своя страна съдържат голямо число елементи в себе си. В настоящата статия е реализиран метод за автоматизиране на морфологичния метод за анализ, а това води до значително съкращаване на времето за анализа на проучваните фактори.

Библиография

  Издание

  , 2012, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. l., Nachev, N., Mishev, G. A.
  Title: AUTOMATION OF THE MORPHOLOGICAL METHOD FOR ANALYSIS
  Keywords: morphological analysis, morphological method, automation

  Abstract: The morphological method for analysis is very labor-intensive task. Especially if the subject of research is being analyzed by large number of factor groups, which on their own contain large number of elements. In the present article has been described the realization of an approach for automation of the morphological method for analysis, which leads to significant reduction of the time for analysis of the studied factors.

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум