Оригинал (Original)
Автори: Йорданова Г. И., Ищев, А. К.
Заглавие: Размит модел при диагностика на неизправности с уравнения на подобие. Приложение за сервосистема.
Ключови думи: диагностика на неизправности, размит Такаги-Сугено модел, ур

Абстракт: В тази статия се разглежда приложението на размит модел на обе-кта при един от подходите за моделно базирана диагностика на неизправнос-ти: чрез използване на уравнения на подобие. Задачата е представена, както в общ вид, така и за конкретна сервосистема. Поради наличието на значителни нелинейности в обекта е необходимо да се състави нелинеен модел. Той се по-лучава на базата на предварително събрани входно-изходни данни при изправна работа на обекта. Получените първични остатъци са подобрени за целите на диагностиката на неизправности. Проведени са реални експерименти с лабо-раторен стенд. Получените експериментални резултати са анализирани.

Библиография

  Издание

  Автоматика‘2012,ФА / Годишник на ТУ-София, том 62, брой 1, стр. стр. 123-132, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Jordanova G. I., Ichtev, A. I.
  Title: Fuzzy model for fault diagnosis based on parity rela-tions. Application for a servosystem.
  Keywords: fault diagnosis, fuzzy Takagi-Sugeno model, parity relations, structured residuals, servo system.

  Abstract: In this paper an application of a fuzzy model of the plant for one of the model based approaches for fault diagnosis (with parity relations) is investigated. The problem is stated in its general formulation as well as implementation to a servo system. It is necessary to use nonlinear model of the plant due to substantial nonlin-earities. The model is obtained on the base of pre-recorded input-output data for a fault free operation of the plant. The obtained residuals are improved for the fault di-agnosis purposes. Experiments with laboratory setup are carried out. The obtained results are discussed.

  References

   Issue

   Automatics'2012,FA, Year book of TU-Sofia, vol. 62, issue 1, pp. 123-132, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание