Оригинал (Original)
Автори: Йорданова Г. И., Ищев, А. К.
Заглавие: Размито толерантно към неизправности управление на сервосистема.
Ключови думи: диагностика на неизправности чрез наблюдатели на състоянието

Абстракт: В този доклад се разглежда размито толерантно към неизправности управление на сервосистема. Предложеният метод е базиран на диагностика на неизправности чрез подход, използващ наблюдатели на състоянието. Алгоритъмът за управление реконфигурира управляващото устройство, като подбира незасегнати от неизправността измервания. Управлението на обекта се осъществява посредством размит ПД регулатор и специална система от ключове. Задачата е представена, както в общ вид, така и за конкретната сервoсистема. Експериментите са проведени с лабораторен стенд. Получените експериментални резултати са анализирани.

Библиография

  Издание

  VIII НСНТК, стр. стр. 51-58, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-0442

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Jordanova G. I., Ichtev, A. K.
  Title: Fuzzy logic fault tolerant control of a servo system
  Keywords: observer fault diagnosis, laboratory setup, fuzzy fault tolerant control, servo system, structured residuals

  Abstract: In this paper fault tolerant control of a servo system, using fuzzy logic, is presented. The proposed method uses fault diagnosis investigation approach, based on observers for fault detection and isolation. Discussion over the residual generation and evaluation is carried out. The reconfiguration algorithm selects fault free measurements from the system. Тhe plant’s control is implemented through fuzzy PD controller and special set of keys. The problem is stated in its general formulation as well as implementation to a servo system. Experiments with laboratory setup are carried out. The obtained results are presented and discussed.

  References

   Issue

   VIII NSNTC, pp. 51-58, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-0442

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум