Оригинал (Original)
Автори: Петков Г Л., Тодоров, Т. С.
Заглавие: Условия за съществуване на стационарен режим при микро вибро-ударни генератори на енергия
Ключови думи: квази-резонанс, вибрации, удар, генератор на енергия, МЕМС

Абстракт: В статията се разглежда микро вибро-ударен генератор на енергия с проста конструкция, съдържаща корпус и подвижна тежка сфера. Стените на корпуса са еластични пиезоелектрични елементи. Генераторът е подложен на хармонични външни вибрации. Под действието на тези вибрации сферата упражнява удари в двата пиезоелектрични елемента и по този начин произвежда електрически ток. Условието за максимум на извлечената енергия се формулира като условие за съществуване на стационарни трептения. Изведени са общите зависимости и са намерени критериите за синтез на основните параметри на генератора.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 99, брой 4, стр. стр. 92-95, 2012, България, Варна, ТУ - Варна, ISSN 0861-9727

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petkov G. L., Todorov, T. S.
  Title: Steady state conditions of micro vibro-impact energy harvester
  Keywords: Quazi-resonans, vibration, shock, energy harvester, MEMS

  Abstract: The paper deals with micro vibro-impact energy harvester with simple design, containing body and movable sphere. The lids of the body are elastic piezoelectric elements. The generator is subjected to external harmonic vibrations. Under vibration action the sphere strikes the piezoelectric lids and thus generates electricity. The condition of maximum generated energy is formulated as condition for existing steady state vibrations. The general relations are worked out and the synthesis criterions of the optimal generator parameters are found.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, vol. 99, issue 4, pp. 92-95, 2012, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

   Copyright ТУ-Варна

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание