Оригинал (Original)
Автори: Караджов, Н. К., Хинов, К. Л., Ганев, Г. И.
Заглавие: ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключови думи: Ограничители на ток на късо съединение

Абстракт: В материала се празглеждаат ограничители на ток на късо съединение (ОТКС). Прави се сравнителен анализ на характеристиките на различни ОТКС.

Библиография

  Издание

  Научна сесия “Дни на науката 2012”, 2012, България, Пловдив

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Karadjov, H, K., Hinov, K. L., Ganev, G, I.
  Title: FAULT CURRENT LIMITER - PARAMETERS AND CHARACTRESISTICS
  Keywords: fault current limiters

  Abstract: The aim of this paper is to present some fault current limiters The main characteristics are described in details especially fault current limiters with saturated cores. Comparative analysis of characteristics of different structural by this kind fault current limiter is presented.

  References

   Issue

   Plovdiv 2012, 2012, Bulgaria, Plovdiv

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум