Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, Н. А., Коева Д.Й.
Заглавие: Мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността
Ключови думи: електрически товари, електроенергийна система, мултипликатив

Абстракт: В статията се представя мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността. Показана е общата стратегия за свързване на мултипликативния модел с данните, в зависимост от вида на автокорелационната функция. Описан е подходът при разработване на модела в средата на MATLAB. Представя се годишното електропотребление за две години, месечният профил за един месец и дневен профил, въз основа на които се определят годишните, месечни и дневни циклични характеристики на товаровия график.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 4, стр. стр. 37-41, 2012, България, Сливен, ISSN 1312-3920

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nedelchev, N. A., Koeva D.Y.
  Title: Multiplicative method for prediction of energy consumption taking into account the seasonality
  Keywords: multiplicative method, prediction of energy consumption, seasonality

  Abstract:

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, issue 4, pp. 37-41, 2012, Bulgaria, Sliven, ISSN 1312-3920

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание