Оригинал (Original)
Автори: Йорданова Г. И., Ищев, А. К.
Заглавие: Сравнение между нелинеен и размит модел при диагностика на неизправности с уравнение на подобие за сервосистема
Ключови думи: Диагностика на неизправности, нелинеен модел, размит Такаги-

Абстракт: В този доклад е направено сравнение между използването на нелинеен модел и такъв съставен на базата на размит модел на обекта за целите на един от подходите за моделно базирана диагностика. Разгледаният подход използва уравнения на подобие за целите на откриването и изолирането на неизправности. Задачата е представена, както в обща формулировка, така и адаптирана за разглежданата за серво система. На базата на модел на обекта са получени структурирани остатъци за откриване на настъпването на неизправности. След това тези остатъци са допълнително подобрени за целите на изолирането на неизправности. Разглеждат се, както изходни (в измервателното устройство) неизправности, така и входни (в изпълнителното устройство) такива. Проведени са експерименти с лабораторен стенд. Получените резултати са дискутирани.

Библиография

  Издание

  САИ, стр. стр. 163 – 166, 2012, България, София, ISSN 1313-1869

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Jordanova G. I., Ichtev, A. K.
  Title: Comparison between nonlinear model and a nonlinear fuzzy model for fault diagnosis based on parity relations for a servosystem
  Keywords: fault diagnosis, nonlinear model, fuzzy Takagi-Sugeno nonlinear model, parity relations, structured residuals, servo system

  Abstract: In this paper a comparison of a nonlinear model and a fuzzy nonlinear model of the plant for one of the model based approaches for fault diagnosis is considered. The investigated approach uses parity equations for fault detection and isolation. The problem is stated in its general formulation as well as implementation to a servo system. From the system’s model, structured residuals for fault detection are obtained and they are improved and used for fault isolation. Both output (sensor) faults as well as input (actuator) faults are considered. Experiments with laboratory setup are carried out. The obtained results are discussed.

  References

   Issue

   SAI, pp. 163 – 166, 2012, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-1869

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание