Оригинал (Original)
Автори: Адърски К.П., Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С.
Заглавие: АНАЛИЗ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЯТЪРА И ТУРБИНАТА ПРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС
Ключови думи: вятърна турбина с вертикална ос (VAWT), аеродинамични канали

Абстракт: В настоящата разработка се извежда модел на аеродинамичното взаимодействие на ветрогенераторна турбина с вертикална ос на въртене (VAWT) тип Н – ротор. Получени са зависимостите за скоростта на обтичане, ъгълът на атака и възникващите сили, като функции на: характеристиките на въздушния поток и ъгълът на завъртане на турбината. За отчитане на различията при обтичането в наветрената и подветрената зони, породени от взаимното аеродинамично влияние на перките, се използва многоканалния модел на двустранно обтичане (DMST модел).

Библиография

  1. Beri, H., Y. Yao, 2011, Double Multiple Stream Tube Model and Numerical Analysis of Vertical Axis Wind Turbine, Energy and Power Engineering, том 3, стр. стр. 262-270

Издание

Бултранс-2012, 2012, България, Созопол, ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Adarsky K.P., Genov, J. A., Arnaudov, K. S.
Title: AERODYNAMIC ANALYSIS OF INTERACTION AND WIND TURBINES IN VAWT
Keywords: VAWT, aerodynamic channels, DMST

Abstract: This paper appears aerodynamic interaction model of wind turbine with a vertical axis of rotation (VAWT) type H - rotor. Received dependencies water speed, angle of attack and emerging powers, functions: the characteristics of the flow and the angle of rotation of the turbine . To account for the differences in airflow in the windward and leeward areas caused by the mutual influence of aerodynamic fins using multi-channel model of double wrapping (DMST model). Keywords: wind turbine with vertical axis (VAWT), aerodynamic channels, DMST.

References

  1. Beri, H., Y. Yao, 2011, Double Multiple Stream Tube Model and Numerical Analysis of Vertical Axis Wind Turbine, Energy and Power Engineering, том 3, стр. стр. 262-270

Issue

Bultrans-2012, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU- Sofia

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум