Оригинал (Original)
Автори: Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г.
Заглавие: Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб
Ключови думи: стена на Тромб, пасивни слънчеви системи

Абстракт: Разгледани са принципа на действие и основните топлопреносни процеси в невентилируема стена на Тромб и са разгледани някои от най-известните динамични и квазистационарни модели на този тип пасивен слънчев елемент. Направена е оценка на сложността и приложимостта на тези модели, като акцентът е поставен върху квазистационарните модели. Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата публикация, са финансирани от Вътрешния конкурс на ТУ-София - 2011 г. и от проект на ФНИ “Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство” - договор ДУНК-01/3/2009.

Библиография

 1. Ellis, P. (2003) Development and validation of the unvented Trombe wall model in EnergyPlus. Thesis (M.Sc.). University of Illinois at Urbana-Champaign: Urbana, IL.
 2. Torcellini, P., Long, N., Pless, S. and Judkoff, R. (2005) Evaluation of the low-energy design and energy performance of the Zion National Park Visitors Center. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. (NREL/TP-550-34607).
 3. Duffie, J. and Beckman, W. (2006) Solar engineering of thermal processes. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, pp.733-759.
 4. Reddy, T.A., Battisti, R., Schweiger, H., Weiss, W., Morehouse, J.H., Vijayaraghavan, S. and Goswami, D.Y. (2007) ‘Solar thermal energy conversion’ in: Kreith, F. and Goswami, D.Y. (eds) Handbook of energy efficiency and renewable energy. UK: Taylor & Francis Group, pp.20.1-20.133.
 5. Balcomb, J.D. and McFarland, R.D. (1978) ‘A simple empirical method for estimating the performance of a passive solar heated building of the thermal storage wall type’. Proceedings of the Second National Passive Solar Conference, Philadelphia, PA, 16-18 March.
 6. Kaminski, D. and Jensen, M.K. (2005) Introduction to thermal and fluids engineering. Hoboken, NJ: Wiley.
 7. TRNSYS 16 Manual (n.d.) Madison, WI: University of Wisconsin.
 8. Klein, S.A. and Beckman, W.A. (2001) F-CHART - User's manual. Madison, WI: F-Chart Software.
 9. Wilson, A (1979) Thermal storage wall design manual. Albuquerque, NM: Modern Press.

Издание

XVI Научна конференция с международно участие - ЕМФ, том 1, стр. стр. 187-197, 2011, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Stankov, B. N., Kaloyanov, N. G.
Title: Models of the heat transfer processes in an unvented Trombe wall
Keywords: Trombe wall, passive solar systems

Abstract: Reviewed are the principle of operation and the fundamental heat transfer processes in the unvented Trombe wall, as well as the most common dynamic and quasi-steady state models of this type of passive solar element. An evaluation is performed on the complexity and applicability of these models, with the emphasis put on the quasi-steady-state models.

References

 1. Ellis, P. (2003) Development and validation of the unvented Trombe wall model in EnergyPlus. Thesis (M.Sc.). University of Illinois at Urbana-Champaign: Urbana, IL.
 2. Torcellini, P., Long, N., Pless, S. and Judkoff, R. (2005) Evaluation of the low-energy design and energy performance of the Zion National Park Visitors Center. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. (NREL/TP-550-34607).
 3. Duffie, J. and Beckman, W. (2006) Solar engineering of thermal processes. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, pp.733-759.
 4. Reddy, T.A., Battisti, R., Schweiger, H., Weiss, W., Morehouse, J.H., Vijayaraghavan, S. and Goswami, D.Y. (2007) ‘Solar thermal energy conversion’ in: Kreith, F. and Goswami, D.Y. (eds) Handbook of energy efficiency and renewable energy. UK: Taylor & Francis Group, pp.20.1-20.133.
 5. Balcomb, J.D. and McFarland, R.D. (1978) ‘A simple empirical method for estimating the performance of a passive solar heated building of the thermal storage wall type’. Proceedings of the Second National Passive Solar Conference, Philadelphia, PA, 16-18 March.
 6. Kaminski, D. and Jensen, M.K. (2005) Introduction to thermal and fluids engineering. Hoboken, NJ: Wiley.
 7. TRNSYS 16 Manual (n.d.) Madison, WI: University of Wisconsin.
 8. Klein, S.A. and Beckman, W.A. (2001) F-CHART - User's manual. Madison, WI: F-Chart Software.
 9. Wilson, A (1979) Thermal storage wall design manual. Albuquerque, NM: Modern Press.

Issue

XVI Scientific Conference with International Participation - FPEMP, vol. 1, pp. 187-197, 2011, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум