Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л., Начев, Н.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ГЕРОЛКОВА БЕЗСЕПАРАТОРНА ХИДРОМАШИНА
Ключови думи: геротор, зъбна двойка, хидромашена, геролковахидромашина, бе

Абстракт: В настоящата статия е представена методика за построяване на геролковабезсепараторна зъбна двойка за хидромашина като диаметрите на ролките са съобразени със стандартните такива.

Библиография

  Издание

  , 2012, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. L., Nachev, N.
  Title: METHOD FOR CONSTRUCTING A GEAR COUPLE OF A GEROLLER NON-SEPARATOR HYDRAULIC MACHINE
  Keywords: gerotor, gear couple, hydraulic machine, geroller hydraulic machine, non-separator

  Abstract: In the article above has been introduced a method for constructing a geroller non-separator gear couple for a hydraulic machine with the diameters of the rolls corresponding to the standardized sizes.

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум