Оригинал (Original)
Автори: Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г.
Заглавие: Разработка на параметризиран Verilog‑AMS модел на фотоволтаични клетки
Ключови думи: Фотоволтаични клетки, Параметризирани модели, Език Verilog-A

Абстракт: Разработен е Verilog-AMS модел на фотоволтаична клетка, модул и панел. Предложени са два варианта на модела: първият използва пълно описание на Spice диод, вторият е поведенчески и включва само тези уравнения на диод, които оказват влияние върху поведението на фотоволтаичните клетки. Двата варианта на модела показват отлично съответствие на характеристиките на тока и мощността в зависимост от напрежението, както и на влиянието на температурата, спрямо данни от измервания. Предложени са макро-дефиниции за извличане на характеристиките от симулационните резултати. Моделът е реализиран в средата на Dolphin Integration SMASH.

Библиография

  Издание

  XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, том 2, стр. стр. 228-231, 2012, България, Велико Търново, Факултет по Телекомуникации, Изд. ТУ-София, ISBN 978-619-167-003-1

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Gadjeva, E. D., Valkov, G. G.
  Title: Development of Parameterized Verilog‑AMS Model of Photovoltaic Cells
  Keywords: Photovoltaic cells, Parameterized models, Verilog-AMS language

  Abstract: A parameterized Verilog-AMS model of photovoltaic cell, module and panel is developed. The model is available in two variants: one that includes a detailed Spice diode description and the other which is behavioral and includes only the diode equations that affect the behavior of the PV elements. Both model variants show an excellent corespondence of the current and power characteristics with respect to the voltage, as well as the tepmperature influence, in comparison to meaurements data. Macro-definitions for obtaining the model characteristics from the simulation results are provided. The model is realized in the Dolphin Integration SMASH environment.

  References

   Issue

   XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, vol. 2, pp. 228-231, 2012, Bulgaria, Veliko Tarnovo, Faculty of Telecommunications, Publ. TU-Sofia, ISBN 978-619-167-003-1

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум