Оригинал (Original)
Автори: Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г.
Заглавие: Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади
Ключови думи: вентилируеми фасади, пасивни слънчеви ситеми

Абстракт: Представена е класификация на вентилируемите фасади и са разгледани основните параметри влияещи върху енергийните им характеристики. Представени са основните динамични и квазистационарни методи за енергийното им моделиране. Научното изследване е финансирано от Вътрешния конкурс на ТУ-София - 2011 г. и от проект на ФНИ “Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство” - договор ДУНК-01/3/2009.

Библиография

 1. Schiefer, C., Heimrath, R., Hengsberger, H., Mach, T., Streicher, W., Santamouris, M., Farou, I., Erhorn, H., Erhorn-Kluttig, H., De Matos, M., Duarte, R. and Blomsterberg, A. (2008) Best Practice for Double Skin Façades. (EIE/04/135/S07.38652). [Online] Available from: http://www.bestfacade.com/pdf/downloads/Bestfacade%20Publishable%20Report.pdf.
 2. Poirazis, H. (2006) Double skin façades: a literature review. Lund, Sweden: Lund University. (Report of IEA SHC Task 34 ECBCS Annex 43).
 3. Blumenberg, J., Spinnler, M. and Sattelmayer, T. (n.d.) Double skin façade systems – a comprehensive review on thermal and energetic behavior. Munich, Germany: Technische Universität München.
 4. Dickson, A. (2004) Modelling double-skin façades. Thesis (M.Sc.). University of Strathclyde: Glasgow, UK.
 5. Flamant, G., Heijmans, N. and Guiot, E. (2004) Ventilated double façades. Brussels, Belgium: Belgian Building Research Institute.
 6. Tascon, M. (2008) Experimental and computational evaluation of thermal performance and overheating in double skin façades. PhD thesis. University of Nottingham: Nottingham, UK.
 7. Baldinelli, G. and Cottana, F. (2007) ‘Numerical analysis of a double skin façade with integrated movable shading systems’. Paper presented at the Fifth International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Sun City, South Africa, 1-4 July.
 8. Saelens, D., Roels, S. and Hens, H. (2003) ‘On the influence of the inlet temperature in multiple-skin façade modelling’. Paper presented at the Eighth International IBPSA Conference, Eindhoven, Netherlands, 11-14 August.
 9. Hensen, J., Bartak, M. and Drkal, F. (2002) ‘Modeling and simulation of a double-skin façade system’, ASHRAE Transactions, 108 (2), pp.1251-1259.
 10. Pappas, A. and Zhai, Z. (2006) ‘Energy simulation of a double skin façade: a process using CFD and EnergyPlus’. Proceedings of the Second National IBPSA-USA Conference, Cambridge, Massachusetts, 2-4 August, pp.145-152.
 11. Erhorn, H. (ed) (2007) BESTFACADE WP4 Report: Simple calculation method. [Online] Available from: http://www.bestfacade.com/pdf/downloads/Bestfacade_WP4-Report_26_07_07.pdf.

Издание

XVII Научна конференция с международно участие - ЕМФ, том 1, 2012, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Stankov, B. N., Kaloyanov, N. G.
Title: Models of the heat transfer processes in ventilated façades
Keywords: ventilated double-skin facades, passive solar systems

Abstract: Classification of different types of ventilated façades is presented, as well as the main parameters that influence their energy performance. Reviewed are the main dynamic and quasi-steady-state methods for their energy modeling.

References

 1. Schiefer, C., Heimrath, R., Hengsberger, H., Mach, T., Streicher, W., Santamouris, M., Farou, I., Erhorn, H., Erhorn-Kluttig, H., De Matos, M., Duarte, R. and Blomsterberg, A. (2008) Best Practice for Double Skin Façades. (EIE/04/135/S07.38652). [Online] Available from: http://www.bestfacade.com/pdf/downloads/Bestfacade%20Publishable%20Report.pdf.
 2. Poirazis, H. (2006) Double skin façades: a literature review. Lund, Sweden: Lund University. (Report of IEA SHC Task 34 ECBCS Annex 43).
 3. Blumenberg, J., Spinnler, M. and Sattelmayer, T. (n.d.) Double skin façade systems – a comprehensive review on thermal and energetic behavior. Munich, Germany: Technische Universität München.
 4. Dickson, A. (2004) Modelling double-skin façades. Thesis (M.Sc.). University of Strathclyde: Glasgow, UK.
 5. Flamant, G., Heijmans, N. and Guiot, E. (2004) Ventilated double façades. Brussels, Belgium: Belgian Building Research Institute.
 6. Tascon, M. (2008) Experimental and computational evaluation of thermal performance and overheating in double skin façades. PhD thesis. University of Nottingham: Nottingham, UK.
 7. Baldinelli, G. and Cottana, F. (2007) ‘Numerical analysis of a double skin façade with integrated movable shading systems’. Paper presented at the Fifth International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Sun City, South Africa, 1-4 July.
 8. Saelens, D., Roels, S. and Hens, H. (2003) ‘On the influence of the inlet temperature in multiple-skin façade modelling’. Paper presented at the Eighth International IBPSA Conference, Eindhoven, Netherlands, 11-14 August.
 9. Hensen, J., Bartak, M. and Drkal, F. (2002) ‘Modeling and simulation of a double-skin façade system’, ASHRAE Transactions, 108 (2), pp.1251-1259.
 10. Pappas, A. and Zhai, Z. (2006) ‘Energy simulation of a double skin façade: a process using CFD and EnergyPlus’. Proceedings of the Second National IBPSA-USA Conference, Cambridge, Massachusetts, 2-4 August, pp.145-152.
 11. Erhorn, H. (ed) (2007) BESTFACADE WP4 Report: Simple calculation method. [Online] Available from: http://www.bestfacade.com/pdf/downloads/Bestfacade_WP4-Report_26_07_07.pdf.

Issue

XVII Scientific Conference with International Participation - FPEPM, vol. 1, 2012, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум