Оригинал (Original)
Автори: Камбуров, В. В., Генов, Й. Г., Сергисова, А. И., Николов, А. А.
Заглавие: 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия
Ключови думи: интензивна пластична деформация, равноканална ъглова екструз

Абстракт: Деформационният процес на четириъглова равноканална екструзия е анализиран чрез 3D симулация, проведена с CAD/CAE пакет за компютърна симулация на пластична деформация Quantor Form 2D/3D lite version 5.1.1. Определени са оптималните параметри на деформационното пространство по отношение на неговото запълване, които са използвани за проектиране на инструментална екипировка за физическо моделиране на процеса с нискотопими сплави.

Библиография

  Издание

  XXVII международна научна конференция МТФ'2012, том І, стр. стр. 97, 2012, България, София, Изд. на ТУ-София, ISBN 978-954-438-994-9

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kamburov, V. V., Genov, J. G., Sergisova, A. I., Nikolov, A. A.
  Title: 3D SIMULATION BY CAD/CAE SOFTWARE AND TOOLS DESIGN OF FOUR-CHANNEL EQUAL EXTRUSION
  Keywords: severe plastic deformation, equal channel angular extrusion, CAD/CAE software 3D simulation

  Abstract: The deformation process during the four angular equal channel extrusion is analyzed by CAD/CAE software QForm 2D/3D Lite using 3D simulation. The deformation parameters are optimized and design according filling of the deformation tools space. The tools for physical modeling and simulation of SPD ECAE process with low melting alloys are design.

  References

   Issue

   XXVII international conference FIT'2012, vol. I, pp. 97, 2012, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-994-9

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание