Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, Н. А., Коева Д.Й.
Заглавие: Приложение на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенeргия в МАТLAB среда
Ключови думи: мултипликативен метод, прогнозиране, потребление на електрое

Абстракт: В статията се представя приложението на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия в MATLAB среда. Описана е етапността при изграждането на два модела. Представят се и се анализират резултатите от прогнозирането на електропотреблението по двата модела с отчитането на сезонността.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 4, стр. стр. 42-49, 2012, България, Сливен, ISSN 1312-3920

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nedelchev, N. A., Koeva D.Y.
  Title: Application of the multiplicative method for forecasting electricity consumption in the MATLAB enviroment
  Keywords: multiplicative method, forecasting, electricity consumption

  Abstract:

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, issue 4, pp. 42-49, 2012, Bulgaria, Sliven, ISSN 1312-3920

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание