Оригинал (Original)
Автори: Незнакомова, М. П., Генинска, Е. Г., Калоянов, Н. Г.
Заглавие: Определяне на термоизолационните качества на обемен нетъкан текстил тип "Струто"
Ключови думи: нетъкан текстил, термоизолационни свойства

Абстракт: Изследвани са четири вида нетъкани текстилни материали, произведени по технология „Струто“. Материалите са с различен състав и площна маса. Определени са въздухопропускливостта, поведението при натоварване и релаксация, капилярната активност, коефициентът на топлопроводност. Получените резултати позволяват да се прогнозират термоизолационните способности на материалите.

Библиография

  1. -, 2012, -, 12.07.2012, <http://www.struto.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  2. Jirsak O., T.G. Sadikoglu, B. Ozipek, N. Pan, 2000, Thermo-Insulating Properties of Perpendicular-Laid Versus Cross-Laid Lofty Nonwoven Fabrics, Textile Research Journal, том 70 (2), стр. стр. 121-128
  3. Albrecht, W., H. Fuchs, W. Kittelmann, 2003, Nonwoven Fabrics, Germany, WILEY-VCH
  4. Незнакомова, М., Е. Генинска, 2011, Капилярактивността на течности в тъкани тип „Деним” като мярка за ефективността на заключителното облагородяване със „Sol-gel” нанодисперсии, Текстил и облекло, том 12/2011, стр. стр. 326-331
  5. Kalojanov, N., M. Neznakomova, 2010, One Possibility for Evaluating the Non- Uniformity of the Temperature Field and Thermal Resistance of Non-Woven Fabric, Journal of Materials Science and Technology, том vol.18 No. 1, стр. стр. p.34-42

Издание

Сборник доклади ЕМФ 2012, том 2, 2012, България, Созопол, ISSN 13145371

Пълен текст на публикацията

Autors: Neznakomova, M. P., Geninska, E. G., Kaloyanov, N. G.
Title: Determining the thermal insulating properties of highloft nonwoven fabrics type ''Struto''
Keywords: nonwoven, thermoinsulating properties

Abstract: Four types of nonwoven materials produced by Struto technology have been investigated. These materials have different composition and surface mass. The air permeability, behavior under loading and after relaxation, capillary action and thermal conductivity have been determined. The results obtained make it possible to predict the thermal insulating properties of the materials.

References

  1. -, 2012, -, 12.07.2012, <http://www.struto.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  2. Jirsak O., T.G. Sadikoglu, B. Ozipek, N. Pan, 2000, Thermo-Insulating Properties of Perpendicular-Laid Versus Cross-Laid Lofty Nonwoven Fabrics, Textile Research Journal, том 70 (2), стр. стр. 121-128
  3. Albrecht, W., H. Fuchs, W. Kittelmann, 2003, Nonwoven Fabrics, Germany, WILEY-VCH
  4. Незнакомова, М., Е. Генинска, 2011, Капилярактивността на течности в тъкани тип „Деним” като мярка за ефективността на заключителното облагородяване със „Sol-gel” нанодисперсии, Текстил и облекло, том 12/2011, стр. стр. 326-331
  5. Kalojanov, N., M. Neznakomova, 2010, One Possibility for Evaluating the Non- Uniformity of the Temperature Field and Thermal Resistance of Non-Woven Fabric, Journal of Materials Science and Technology, том vol.18 No. 1, стр. стр. p.34-42

Issue

Proceedings EMF 2012, vol. 2, 2012, Bulgaria, Sozopol, ISSN 13145371

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум