Оригинал (Original)
Автори: Чотров Д. И., Малешков, С. Б.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕА-ЛИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПНА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ
Ключови думи: мобилна система за виртуална реалност, стереоскопична визуал

Абстракт: Разгледани са методи и средства за изграждане на достъпна мобилна система за виртуална реалност, която лесно може да се интегрира в процеса на решаване на инженерни и научно-технически задачи. Системата е изграде-на на базата на мобилен компютър с графичен контролер с четири буфера и 3D телевизор с пасивни очила. Обсъдени са формати за представяне на стере-оскопични изображения, начините за тяхното генериране, предаване, декоди-ране и визуализиране на 3D дисплей. Основни предимства на системата са съвместимост с графичния стандарт OpenGL и достъпна цена.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, 2012, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chotrov D. I., Maleshkov, S. M.
  Title: METHODS AND TOOLS FOR DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AFFORDABLE MOBILE VIRTUAL REALITY SYSTEM FOR SOLVING ENGINEERING PROBLEMS
  Keywords: mobile virtual reality system, stereoscopic visualization, stereoscopic image format

  Abstract: This article proposes a software and hardware solution for an affordable mobile virtual reality system which can easily be integrated in the process of solving engineering and scientific applications. An example realization of the proposed solu-tion in which a mobile computer with quad-buffered graphics adapter is connected to a 3D TV display is described. Different stereo image formats, their generation, transition decoding and visualization on a 3D capable display are discussed. A use case is given, in which the sample configuration is used to review the results from different engineering analysis in stereo. The main advantages of the proposed system are the use of the OpenGL graphics standard and its affordable price.

  References

   Issue

   Годишник на ТУ - София, 2012, Bulgaria, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание