Оригинал (Original)
Автори: Ценева, Р. Т., Славчев, Я. Ц., Octavio M.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОРЯЗАНИ ОТВОРИ
Ключови думи: прорязани отвори, болтови шинни съединения

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 8, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Tzeneva, R. T., Slavchev, Y. T., Octavio M.
  Title: MODELING OF ELECTRIC FIELD IN BOLTED BUSBAR ASSEMBLIES WITH SLOTTED HOLES
  Keywords: slotted holes, bolted busbar assemlies

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 8, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум