Оригинал (Original)
Автори: Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д.
Заглавие: Изследване влиянието на вихровите токове при импулсно намагнитване на системи с постоянни магнити
Ключови думи: системи за намагнитване, намагнитване на редкоземни посто- я

Абстракт: Постоянните магнити намират все по-широко приложение в изделията на електротехниката е електрониката. Новите свръхкоерцитивни магнити на основата на редкоземните материали (Fe–Nd–B) изискват използване на намагнитващи устройства с високи стойности на магнитните полета. Високите стойности в реалната практика могат да бъдат достигнати чрез прилагане на импулсни методи при ниски нива на потребяване на енергия. Големите скорости на изменение на импулсните намагнитващи полета обуславят появата на вихрови токове. Последствията от тях се свързват с екраниращото им действие и недостатъчното намагнитване на вътрешните области на постоянните магнити и необходимостта от увеличаване на външното поле за намагнитване. Индукторите, които възбуждат посочените високи стойност на магнитното поле за намагнитване имат доминираща и съществена роля за работа на цялото устройство за намагнитване. По тази причина тяхното подробно изследване е обект на настоящата работа.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет - София, том 62, брой 37, стр. стр. 137-143, 2012, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Publishing House of Technical University of Sofia

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Milanov, K. G., Minchev, M. S., Slavkova, M. D.
  Title: Investigation of inductors for magnetization of magnetic systems with rare earth magnets
  Keywords: magnetization systems, magnetization of rare-earth permanent magnets,

  Abstract: Permanent magnets are widely used in the electrical and electronic equipment. The new overcoercitive magnets, based on the rare-earth materials (Fe-Nd-B) require using of powerful magnetic systems. In the real practice the high values of the magnetic flux density can be reached by the application of pulse practices at low levels of the energy consumption. High velocity of changing of the pulse magnetization fields determines the appearance of eddy currents. The results of these currents are related to the shielding action and insufficient magnetization of the internal zones of the permanent magnets and the necessity of increasing of the external magnetization field. The inductors that excite the shown high values of the magnetic field for magnetization have dominant and essential role for the work of the whole magnetization device. For this reason their investigation in details is an object of this paper.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University - Sofia, vol. 62, issue 37, pp. 137-143, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright Publishing House of Technical University of Sofia

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание