Оригинал (Original)
Автори: Бойчева, С. В.
Заглавие: ТЕРМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА ЛИГНИТНИ ВЪГ¬ЛИЩА В ТОПЛОЕ-ЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА
Ключови думи: топлоелектрическа централа

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 20, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Boycheva, S. V.
  Title: THERMAL CHARACTERISTICS OF FLY ASH FROM THE INCINERATION OF LIGNITE COALS IN A THEMAL POWER PLANT
  Keywords: thermal power plant

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 20, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум