Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Стойков, К. С.
Заглавие: ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОПЕЩ-НИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Ключови думи: трансформатори

Библиография

  Издание
  , том 62, брой 16, 2012, България, София, ТУ - София

  Autors: Stoykov, K. S.
  Title: LIMITING REACTORS FOR FURNACE TRANSFORMERS
  Keywords: tramsformers

  References

   Issue
   , vol. 62, issue 16, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Кирил Стоянов Стойков