Оригинал (Original)
Автори: Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМА ЗА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Ключови думи: магнитнорезонансна образна диагностика

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 39, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y.
  Title: OPTIMIZATION OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM CONSTRUCTION
  Keywords: magnetic resonance imaging system

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 39, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум