Оригинал (Original)
Автори: Славов, Ц. Н., Роева О.
Заглавие: МНОГОМОДЕЛНО АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С PLC
Ключови думи: управление на ферментационен процес, многомоделно управление, управление в реално време

Абстракт: В доклада е представен разработеният алгоритъм за многомоделно адап-тивно управление (ММАУ) на нестационарен полупериодичен фермента-ционен процес(ППФП). Предложена е модифицирана техника за определяне на тегловните коефициенти в реално време. Те се определят чрез критерий, фор¬миран от реципрочните стойности на сумата на грешката между из-ходите на локалните модели и на обекта. Представена е и разработената лабора¬торна система за хардуерна симулация на алгоритъма за ММАУ на ППФП с програмируем логически контролер. Близостта между резултати-те от харду¬ерната симулация и от Simulink® симулацията показват рабо-тоспособността на лабораторната система.

Библиография

  Издание

  , том 63, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Slavov, T. N., Roeva O.
  Title: REAL TIME MULTIPLE MODEL ADAPTIVE CONTROL OF FED-BATCH CULTIVATION PROCESS BY PLC
  Keywords: Fed-batch Cultivation Process Control, Multiple Model Control, Real Time Con-trol.

  Abstract: In this paper the algorithm for multiple model adaptive control of none stationary fed-batch cultivation process is presented. The modified technique for on-line com-putation of multiple model adaptive algorithm weighting coefficients is proposed. The weighting coefficients are determined by criterion based on sum of inverse error between plant output and local models outputs. The developed laboratory system for hardware in the loop simulation of mutltiple model adaptive control algorithm implemented in PLC is also presented. The closeness between results obtained by both hardware in the loop and Simulink simulations shows workability and per-formance of the developed system.

  References

   Issue

   , vol. 63, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум