Оригинал (Original)
Автори: Гилев, Б. Н.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР И ПРОГНОЗИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ С НЕВРОННА МРЕЖА
Ключови думи: ветрогенератор

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 1, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Gilev, B. N.
  Title: MODEL OF А WIND TURBINE AND NEURAL PREDICTIVE CONTROL
  Keywords: wind turbine

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 1, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум