Оригинал (Original)
Автори: Филипов, К. Б.
Заглавие: ЗАГУБА НА ЯДРЕНИ ЗНАНИЯ ОЧАКВАНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
Ключови думи: ядрени

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 18, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Filipov, K. B.
  Title: NUCLEAR KNOWLEDGE LOSS - ANTICIPATED DIFFICULTIES AND POSSIBLE APPROACHES TO OVERCOME THEM
  Keywords: nuclear

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 18, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум