Оригинал (Original)
Автори: Проданова, К. С.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОДДЪР¬ЖАЩАТА ТЕРАПИЯ НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН ПОДХОД ЗА МОДЕЛИ-РАНЕ НА ОРГАНИЗМА
Ключови думи: компартиментен подход

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 6, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Prodanova, K. S.
  Title: OPTIMIZATION OF THE MAINTENANCE THERAPY BASIS ON COMPARTMENT APPROACH OF MODELLING THE BODY
  Keywords: compartment approach

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 6, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум