Оригинал (Original)
Автори: Милушева, П. Д., Милушев, Г. С.
Заглавие: СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИНТЕГРИРАНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Ключови думи: шивашка промишленост

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 2, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Miluscheva, P. D., Milushev, G. S.
  Title: STATISTICAL CONTROL AT THE INTEGRATED QUALITY ASSURANCE OF THE SEWING INDUSTRY
  Keywords: sewing industry

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 2, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум