Оригинал (Original)
Автори: Кирилов, С. М.
Заглавие: СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА НИСКОЧЕСТОТНИ И ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПАСИВНИ ФИЛТРИ С МЕМРИСТОРИ
Ключови думи: мемристор, компютърна симулация, филтри, характеристики.

Абстракт: Основната цел на този материал е да представи възможността за прило-жение на мемристорите в пасивни филтрови вериги. При честоти, по-високи от 20 Hz мемристорът на Уилямс има поведение, подобно на това на линеен резистор и изкривяванията на сигналите преминали през мемристор-ната верига са незначителни. Съпротивлението на мемристорния елемент може да бъде настройвано чрез външен източник на напрежителни импулси. Промяната на характеристиките на пасивните RC филтри и на честотите на срязване може да бъде постигната чрез заместване на резисторите с мемристори. В настоящия материал са анализирани две схеми на нискочес-тотни и високочестотни филтри с мемристори в среда на MATLAB. Основ-ният извод е, че характеристиките на мемристорите, използвани във филт-рите могат да бъдат линеаризирани при работните честоти. Вътрешните състояния на мемристорите и съответно характеристиките на филтрите могат да бъдат настройвани чрез напрежителни импулси с определена про-дължителност и амплитуда.

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика 2013, том 63, брой 2, стр. стр. 207-212, 2013, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829
  Autors: Kirilov, S. M.
  Title: SYNTHESIS AND ANALYSIS OF LOW-PASS AND HIGH-PASS PASSIVE FILTERS WITH MEMRISTORS
  Keywords: memristor, computer simulation, filters, characteristics.

  Abstract: The main goal of this paper is to present the possibility of application of the memristors in passive filter circuits. At frequencies higher than 20 Hz the Williams’s memristor have behavior similar to this of a linear resistor and the distortions of the signals passed through the memristor circuit are negligible. The resistance of the memristor element can be tuned by external pulse voltage source. The changing of the passive RC filters characteristics and cut-off frequencies might be achieved with sub¬stituting of the resistors with memristors. In the material two circuits of low-pass and high-pass filters with memristors are analyzed in MATLAB environment. The basic conclusion is that the characteristics of the memristors used in the filters could be lin¬earized at the working frequencies. The memristors internal states and the fil-ters characteristics respectively can be adjusted by voltage pulses with precise dura-tion and magnitude.

  References

   Issue

   International Conference Automatics 2013, vol. 63, issue 2, pp. 207-212, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1311-0829

   Цитирания (Citation/s):
   1. A. Arora and V. Niranjan, "Low power filter design using memristor, meminductor and memcapacitor," 2017 4th IEEE Uttar Pradesh Section International Conference on Electrical, Computer and Electronics (UPCON), 2017, pp. 113-117, doi: 10.1109/UPCON.2017.8251032. - 2017 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум