Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВАСТ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД
Ключови думи: наноструктуриран оксид

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 26, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Videkov, V. H.
  Title: METHODOLOGY FO INVESTIGATION MECHANICAL STABILITY OF NANOSTRUCTURED OXIDE
  Keywords: nanostructured oxide

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 26, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: пленарен доклад в международен форум