Оригинал (Original)
Автори: Проданова, К. С.
Заглавие: СИМУЛАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДДЪРЖАЩА ЛЕКАРСТВЕНА ДОЗА НА БАЗАТА НА КОМПАРТИМЕНТЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗМА
Ключови думи: компартиментен модел

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 5, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Prodanova, K. S.
  Title: SIMULATION OF THE INDIVIDUAL MAINTENANCE DRUG DOSE BASIS ON COMPARTMENT MODEL OF THE BODY
  Keywords: compartment model

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 5, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум