Оригинал (Original)
Автори: Табахнев, И. Н., Терзиева, С. Д., Владов С.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ВЕРИГИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ВЕРИГИ И СИГНАЛИ”
Ключови думи: обучение, аналогови и цифрови вериги, четириполюсници, MATLA

Абстракт: В доклада е продължена идеята за обогатяване и допълване на уп-ражненията по дисциплината “Вериги и сигнали”, която се преподава на ма¬гистри в Електротехнически факултет. Предложението е вериги от пър-ви ред да се свържат верижно и да се разгледат различни варианти за ана-лиз. В пър¬вия случай се намират диференчното уравнение, схемата на съот-ветната цифрова верига и предавателната й функция (ПФ) в z-областта. При втория, за всеки от аналоговите прототипи се получават съответни-те цифрови схеми, свързват се верижно и отново се намира ПФ в z-областта. Симулация с MATLAB визуализира амплитудно-честотната и фазово-честотната харак¬теристики в s-областта и z-областта.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 63, брой 2, стр. стр. 181-188, 2013, България, София, ТУ - София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Tabahnev, I. N., Terzieva, S. D., Vladov S.
  Title: MODELING AND SIMULATION OF ELECTRIC CIRCUITS FOR EDUCATION ON THE SUBJECT “CIRCUITS AND SIGNALS”
  Keywords: education, analogue and digital circuits, two-ports, MATLAB

  Abstract: The idea for improving the quality and supporting the seminars for the MSc stu-dents of Electrical Engineering, Electronics and Automation on the subject “Cir-cuits and Signals” has been continued in this paper. First-order analogue circuits are cascade connected and different variants for their analysis are considered. First, after their cascade connection, the difference equations, the topology of the corre-sponding digital circuits, and their transfer functions in z-domain are found. Sec-ondly, for each basic analogue prototype the corresponding cascade connected dig-ital circuits are obtained. The transfer function in z-domain is obtained again. Sim-ulations in the MATLAB environment visualize the amplitude-frequency and the phase-frequency responses in both s-domain and z-domain.

  References

   Issue

   Processing TU - Sofia, vol. 63, issue 2, pp. 181-188, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание