Оригинал (Original)
Автори: Славов, Ц. Н., Моллов, Л. Ж., Кралев Й., Петков, П. Х.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА АНАЛОГОВ МОДЕЛ С ЦИФРОВ СИГНАЛЕН КОНТРОЛЕР
Ключови думи: регулатор, цифров сигнален контролер, управление в реално време

Абстракт: В доклада е представена разработената лабораторна система за уп-равление в реално време на двумерен аналогов модел от 4-ти ред. Системата се състои от развойна платка eZdspTMF2833 с вграден цифров сигнален конт¬ролер TMS320F28335, цифрово аналогов преобразувател, делител на напреже¬ние и примерен аналогов обект. Синтезираният дискретен регу-латор от 16 ред е вграден в цифровия сигнален контролер. Регулаторът оси-гурява робас¬тно качество и робастна устойчивост при неопределеност в два от парамет¬рите на обекта. Извършен е анализ на системата в честот-ната област. По¬казани са резултати от симулация и експеримент със сис-темата за управле¬ние. Близостта между тях показва работоспособността на разработената система.

Библиография

  Издание

  , том 63, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Slavov, T. N., Mollov, L. J., Kralev J., Petkov, P. H.
  Title: REAL TIME CONTROL OF ANALOGUE MODEL BY DIGITAL SIGNAL CONTROLLER
  Keywords: controller, digital signal controller, real time control

  Abstract: A laboratory system for real-time control of multivariable analogue 4th order two input/two output plant is presented. The system consists of Spectrum Digital eZdspTMF28335 development kit with built in Texas Instrument TMS320F28335 Digital Signal Processor, digital to analogue signal converter, voltage divider, and a test analogue plant. A 16th order discrete-time -controller with sampling fre-quency of 100 Hz is implemented by using a DSP. The -controller designed en-sures robust performance of the closed-loop system in presence of parametric uncer-tainty in two plant parameters. Experimental and simulation results are presented which confirm that the control system achieves the prescribed performance.

  References

   Issue

   , vol. 63, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум