Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д.
Заглавие: АДАПТИВЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА КОТВЕНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ДПТ
Ключови думи: котвено съпротивление

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 29, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Hristov, V. D.
  Title: ADAPTIVE ALGORITHM FOR ESTIMATING THE ARMATURE RESISTANCE OF DC MOTOR
  Keywords: armature resistance

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 29, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум