Оригинал (Original)
Автори: Стойков, К. С.
Заглавие: ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТОКООГРАНИЧАВАЩИ Реактори със стоманен магнитопровод и въздушни междини ЗА РАБОТА С ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 400kV
Ключови думи: трансформатори

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 15, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Stoykov, K. S.
  Title: ELECTROMAGNETIC DESIGN OF THE CURRENT-LIMITING REACTORS WITH STEEL FERROMAGNETIC CORE AND NONMAGNETIC INTERSPACES WORKING WITH 400 KV TRANSFORMERS
  Keywords: tramsformers

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 15, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум