Оригинал (Original)
Автори: Стойнова, А. В.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕРМОГРАФИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕДМЕТИ УКРИВАНИ ПОД ДРЕХИ
Ключови думи: термография

Библиография

  Издание

  , том 61, брой 45, 2011, България, София, ТУ - София
  Autors: Andonova, A. V.
  Title: POTENTIALITIES OF THE THERMOGRAPHY FOR INSPECTION OF CONCEALMENT OBJECTS THROUGH CLOTHING
  Keywords: thermography

  References

   Issue

   , vol. 61, issue 45, 2011, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум