Оригинал (Original)
Автори: Миланов, К. Г., Минчев, М. С., Славкова, М. Д.
Заглавие: Изследване на DC/DC преобразовател с мостов инвертор със средна точка с помощта на PSPICE
Ключови думи: DС/DС преобразовател, мостов инвертор, обратен диод, PSpice.

Абстракт: В статията е представен DC/DC преобразовател с полумостов инвертор. Изследванията са направени с помощта на програмния продукт PSpice. Описан е метода на съставяне заместващата схема необходима за симулация на работата на преобразователи със средна точка. Заложените параметри на преобразователя са взети от реален модел. Направен е анализ на получените симулационни резултати.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет - София, том 62, брой 38, стр. стр. 183-188, 2012, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Publishing House of Technical University of Sofia

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Milanov, K. G., Minchev, M. S., Slavkova, M. D.
  Title: Investigation of DC/DC full bridge converter with center-tapped transformer via PSPICE
  Keywords: DC/DC converter, full bridge, opposite diode, PSpice.

  Abstract: The influence of opposite diode, connected in the secondary part of transformer in full bridge DC/DC converter, is investigated in paper. For that purpose the simulation of an operation of full bridge DC/DC converter with center-tapped transformer is made by means of PSpice. Two electrical diagrams and also the comparison of simulation results are carried out.

  References

   Issue

   Proceeding of the Technical university - Sofia, vol. 62, issue 38, pp. 183-188, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright Publishing House of Technical University of Sofia

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание