Оригинал (Original)
Автори: Държанова, Д. П.
Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЗАРЯДЕН ПРОЦЕС В КОЛЕБАТЕЛЕН R-L-C КОНТУР
Ключови думи: R-L-C контур

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 22, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Darzhanova, D. P.
  Title: INDUCTANCE MEASUREMENT BY MEANS OF A CHARGING PROCESS IN AN UNDERDAMPED R-L-C CIRCUIT
  Keywords: R-L-C circuit

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 22, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум