Оригинал (Original)
Автори: Ценева, Р. Т., Динев, П. Д.
Заглавие: СПЕЦИФИЧНО ПРОРЯЗВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИТЕ ОТВОРИ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ
Ключови думи: скрепителни отвори, болтови шинни съединения

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 7, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Tzeneva, R. T., Dinev, P. D.
  Title: SPECIFIC SLOTTING OF FASTENING HOLES IN BOLTED BUSBAR ASSEMBLIES
  Keywords: fastening holes, bolted busbar assemlies

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 7, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум