Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Плякин Д.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНОСТРУКТУРИРАН ОКСИД
Ключови думи: наноструктуриран оксид

Библиография

  Издание

  , том 62, брой 27, 2012, България, София, ТУ - София
  Autors: Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Plyakin D.
  Title: STUDY OF NANOSTRUCTURED OXIDE
  Keywords: nanostructured oxide

  References

   Issue

   , vol. 62, issue 27, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум