Оригинал (Original)
Автори: Мараджиев, И.П.
Заглавие: Товарни характеристики на безчетков двигател за постоянен ток при наличие на LC филтър в изхода на инвертора
Ключови думи: Безчетковите двигатели за постоянен ток

Абстракт: Безчетковите двигатели за постоянен ток са намерили широко приложение в много области на техниката. Фазовите им намотки се комутират електронно от управляваща схема и инвертор на напрежение, като обикновено се използва шест стъпков алгоритъм, който води до получаване на нежелани пулсации на въртящия момент на двигателя. Поставяне на LC филтър между инвертора на напрежение и безчетковия двигател за постоянен ток води до намаляване на пулсациите. В настоящия доклад се изследва влиянието на нискочестотен LC филтър върху товарните характеристики на безчетков двигател за постоянен ток. Представените резултати са получени чрез компютърно симулиране на електрозадвижвания с безчетков двигател в симулатора PSIM.

Библиография

  1. Динкова, М., И. Мараджиев, Е. Динков, 2013, Принципи на управление на 3-фазни безчеткови постояннотокови електродвигатели, Научни трудове Том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 2013, <Пловдив>,
  2. Rajan A., S. Vasantharathna, 2009, Harmonics and Torque Ripple Minimization using L-C Filter for Brushless DC Motors, International Journal of Recent Trends inEngineering, November 2009, <>,
  3. Salomaki, J., M Hinkkanen, J. Luomi, 2007, Influence of Inverter Output Filter on Maximum Torque and Speed of PMSM Drives, Finland, , <Finland>,
  4. Gulez, K., A. Adam, 2007, Using passive filters to minimize torque pulsations and noisesin surface PMSM derived field oriented control, Simulation Modelling Practice and Theory 15, 2007, <>,

Издание

"Дни на науката 2014" СУБ-Пловдив, 2014, България, Пловдив

Пълен текст на публикацията

Autors: Maradzhiev, I.P.
Title: Influence of Inverter Output Filter on Torque Speed Curves of Brushless DC motor drive
Keywords: Brushless DC motor drive

Abstract: Brushless DC motors are widely applied in many fields of engineering. Their phase windings are switched electronically by a control circuit and a voltage inverter. Usually six step algorithm is used, which produces undesirable ripple torque of the motor. Placing a LC filter between the voltage inverter and the brushless DC motor reduces pulsation. The present report examines the impact of low-pass LC filter on the load characteristics of the brushless DC motor. The presented results are obtained by a computer simulation of electric drives with brushless DC motor in simulator PSIM.

References

  1. Динкова, М., И. Мараджиев, Е. Динков, 2013, Принципи на управление на 3-фазни безчеткови постояннотокови електродвигатели, Научни трудове Том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 2013, <Пловдив>,
  2. Rajan A., S. Vasantharathna, 2009, Harmonics and Torque Ripple Minimization using L-C Filter for Brushless DC Motors, International Journal of Recent Trends inEngineering, November 2009, <>,
  3. Salomaki, J., M Hinkkanen, J. Luomi, 2007, Influence of Inverter Output Filter on Maximum Torque and Speed of PMSM Drives, Finland, , <Finland>,
  4. Gulez, K., A. Adam, 2007, Using passive filters to minimize torque pulsations and noisesin surface PMSM derived field oriented control, Simulation Modelling Practice and Theory 15, 2007, <>,

Issue

"Дни на науката 2014" СУБ-Пловдив, 2014, Bulgaria, Plovdiv

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание