Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Милушев, Г. С., Славов, В. Д., Кирилова, К.
Заглавие: Проектирне и Анализ на Виртуална Система за Изпитване на Капацитета на Еднократни (Първични) Батерии
Ключови думи: автоматизация, алгоритъм, батерии, виртуална система, изпитване, тест, ELVIS II, LabVIEW

Абстракт: Този доклад представя проектирането и реализирането на система за изпитване на капацитета на батерии. Автоматизацията на системата е осъществена на база използването на виртуални технологии и конкретно графична среда за програмиране, LabVIEW. Изпитани са два типа първични батерии от различни производители в съответствие с разработените методики. Изпитването е направено еднократно. В доклада е направен анализ на виртуалната система въз основа на получените от изпитването резултати.

Библиография

  1. Цветков П., Илиев П., Петров Г., И. Попова, 2005, Използване и интегриране на LabVIEW в процеса на автоматизирано и проектиране, Созопол, България, 13-17 Септември 2005, <Доклади на XV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2005">, ТУ-София
  2. D. Lindenn, T. Reddy, 2002, Handbook of batteries, 3rd Edition, , McGraw-Hill
  3. В. Славов, 2011, Виртуална лаборатория за измерване на физични величини-автореферат, Доктор, <Технически университет - София>
  4. Joseba Arzoz, Vladislav Slavov, Tasho Tashev, 2008, Virtual Laboratory Research, Bulgaria, 4-7 June 2008, <Proceeding of the 6th International Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century,>,

Издание
Метрология и метрологично осигуряване, том 0, стр. стр. 361, 2011, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126

Пълен текст на публикацията

Autors: Milushev, G. S., Slavov, V. D., Kirilova, K.
Title: Design and Analysis of a Virtual System for Testing the Capacity of Primary Batteries
Keywords: automation, algorithm, batteries, virtual system, test, ELVIS II, LabVIEW

Abstract: The article presents the design and implementation of a battery capacity testing system. The automated system is based on the implementation of virtual technologies and specific graphical programming environment, LabVIEW. Two ranges: AA and AAA of different types (manufacturers) of primary batteries were tested in accordance with the methods developed. The tests were only once realized. The report provides an analysis of the virtual system based on the inspection results obtained.

References

  1. Цветков П., Илиев П., Петров Г., И. Попова, 2005, Използване и интегриране на LabVIEW в процеса на автоматизирано и проектиране, Созопол, България, 13-17 Септември 2005, <Доклади на XV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2005">, ТУ-София
  2. D. Lindenn, T. Reddy, 2002, Handbook of batteries, 3rd Edition, , McGraw-Hill
  3. В. Славов, 2011, Виртуална лаборатория за измерване на физични величини-автореферат, Доктор, <Технически университет - София>
  4. Joseba Arzoz, Vladislav Slavov, Tasho Tashev, 2008, Virtual Laboratory Research, Bulgaria, 4-7 June 2008, <Proceeding of the 6th International Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century,>,

Issue
Metrolgy and metrology assurance, vol. 0, pp. 361, 2011, Bulgaria, Sozopol, T-Sofia, ISSN 1313-9126

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

Въведена от: доц. д-р Владислав Деянов Славов