Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Цветков, П. М., Николов, Н. К.
Заглавие: Фотометър HI 83203 и приложението му за измерване на разтворен кислород в течности
Ключови думи: фотометър HI 83203, кислород, вода

Абстракт: Съществуват различни методи и апаратури за изследването на разтворен кислород в течности. Един от лесните и удобни начини за това е фотометъра HI 83203, който работи по метода на Winkler. Настоящето изследване цели да се провери каква е концентрацията на разтворения кислород на чешмяната вода в лаборатория 2440 в Технически университет София, използвайки фотометър HI 83203.

Библиография

  Издание
  XXIV Национален Научен Симпозиум с международно участие, Метрология и Метрологично oсигуряване, том 1, брой 1, стр. стр. 457, 2014, България, Созопол, ТУ СОФИЯ, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tzvetkov, P. M., Nikolov, N. K.
  Title: Photometer HI 83203 and its use to measure dissolved
  Keywords: photometer HI 83203, dissolved oxygen, water

  Abstract: Different methods and apparatus for the study of dissolved oxygen in liquids are exist. One of the easiest and most convenient way is HI 83203 photometer that operates by the method of Winkler. The purpose of this study is to examine what is the concentration of dissolved oxygen of tap water in the laboratory 2440 at the Technical University of Sofia using the HI 83203 photometer

  References

   Issue
   Metrology and Metrology Assurance 2014XXIV National Scientific Symposium, vol. 1, issue 1, pp. 457, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU SOFIA, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: проф. д-р Пламен Маринов Цветков