Оригинал (Original)
Автори: Бакърджиев В. Й., Петров, Д. Г.
Заглавие: ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ С ПЛАВНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ
Ключови думи: инерционен трансформатор на въртащ момент, PLC, SCADA

Абстракт: Този доклад представя реализацията на стенд за изпитване механични предавки включващ електрически мотор, инерционна трансформатор на въртящ момент и електромагнитна фрикционна спирачка в качеството на натоварващо устройство. Контролерът PLC и SCADA система се използват за визуализиране на измерените механични величини. Контролерът позволява да се измери въртящия момент и ъгловата скорост на входния и на изходящия вал на инерционния трансформатор на въртящ момент. По този начин може да се определи коефициента на полезно действие и изменението на предавателното отношение в зависимост от натоварването на изходящия вал.

Библиография

  Издание

  Ежегодната научна сесия, организирана от СУБ-Пловдив, 31.Х.-1.ХІ. 2014 г., секция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, 2014, България, Пловдив, СУБ - Пловдив, ISSN 1311-9419

  Издателските права се държат от СУБ гр.Пловдив

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Bakardzhiev V. J., Petrov, D. G.
  Title: LABORATORY STAND FOR TESTING OF MECHANICAL TRANSMISSIONS WITH CONTINUOUSLY VARIABLE GEAR RATIO
  Keywords: inertial torque transformer, PLC, SCADA

  Abstract: The paper represents the implementation of a stand that includes an electric motor, an inertial torque transformer and an electromagnetic brake in the capacity of a load device. The PLC controller and the SCADA system are used to visualize the measured mechanical quantities. The controller allows to measure the torque and the angular velocity of the input and the output shaft of the inertial torque transformer. Thus it can be determined the efficiency and the change of the gear ratio depending on the load of the output shaft of the inertial torque transformer.

  References

   Issue

   Annual scientific session organized by the USB-Plovdiv-31.H. 1.HІ. 2014, section "Engineering", 2014, Bulgaria, Plovdiv, USB - Plovdiv, ISSN 1311-9419

   Copyright СУБ гр.Пловдив

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание