Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н.
Заглавие: РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ В САЩ
Ключови думи: Регионални преносни организации, Независими системни оператори, Централизиран електроенергиен пазар на едро

Абстракт: В статията се разглежда интеграцията на електроенергийното стопанство на североамерикански щати, поели пътя на реорганизацията въз основа на цитираното федерално законодателство. Процесът на консолидиране на електроенергийните пазари не се извършва чрез задължително въвеждане на „стандартен“ пазар на едро, а чрез доброволно създаване и функциониране на независими регионални преносни организации (RTO) или на независими системни оператори (ISO). Те са почти еднакви независими организации от корпоративен тип, които не са собственици на централи или мрежи и не придобиват имуществени права върху електроенергията, а обединяват и управляват централизирано производствените и преносните съоръжения на своите членове, обхващащи територията на няколко щата.

Библиография

  Издание

  , 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoilov, D. G., Nikolov, N. N., Terenteva T. N.
  Title: REGIONAL INTEGRATION OF ELECTRICITY MARKETS IN USA
  Keywords: Regional Transmission organizations, Independent System Operators, Centralized Whole-sale Electricity Market

  Abstract: The paper concerns the integration of the electric power utilities of North American States, which undertake the reorganization according to the referred federal legislation. The consolidation of electricity markets stipulate for establishment and operation of Independent Regional Transmission Organizations (RTOs) or Independent System Operators (ISOs) on a voluntary base but not on a mandatory "standard" wholesale market. RTOs and ISOs are similar independent corporation type organizations. They do not possess property rights on power stations and transmission networks nor on the electricity they dispatch, but they integrate and provide centralized management of the generation and transmission facilities of their members, spread over the territory of several states.

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум