Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С.
Заглавие: Изследване на скоростта на сушене на памучни плетени платове за спортни облекла
Ключови думи: претени структури, памучни платове, спортно облекло, криви на сушене

Абстракт: Изследвана е кинетиката на сушене на различни по структура памучни трикотажни платове. Тествани са 10 структури плетени платове и са представени съответните им криви на сушене. Определени са скоростите на сушене за трите характерни участъка от кривите, както и средната скорост на сушене. Извършен е статистически анализ за влиянието на структурните характеристики на платовете върху скоростта на сушене. Дискутирани са получените резултати.

Библиография

  Издание

  Текстил и облекло, том -, брой 3, стр. стр. 2-8, 2016, България, София, НТС по ТОК, ISBN 1310-912Х

  Издателските права се държат от Редакция на сп. Текстил и облекло

  Пълен текст на публикацията

  Autors: GermanovaKrasteva, D. S.
  Title: STUDY ON THE DRYING RATE OF KNITTED COTTON FABRICS FOR SPORTSWEAR
  Keywords: knitted structures, cotton fabrics, sportswear, drying rate curves

  Abstract: The kinetics of drying of cotton fabrics produced in different knitted structures was investigated. Ten samples were tested, and their drying curves were drawn. The characteristic sections were determined, and the average drying rates for these sections and for the entire drying process were calculated. The results obtained are discussed.

  References

   Issue

   Textiles and Garment, vol. 3-4, issue 3, pp. 2-8, 2016, Bulgaria, Sofia, Scientific engineering union of Textile, Garment and Leather, ISBN 1310-912Х

   Copyright Редакция на сп. Текстил и облекло

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание