Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, П. А.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ МОТИВИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ СЪКРОВИЩНИЦА
Ключови думи: артистичен дизайн, националната ни съкровищница

Абстракт: Акцентът в настоящия доклад е върху възникването на художествения замисъл и творческото вдъхновение със съприкосновението на автора с изящните тъкани и костюми от националната ни съкровищница.

Библиография

  Издание

  Втора научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство", том 1, брой 1, стр. стр. 45, 2014, България, София, ТУ София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrova, P. A.
  Title: STUDY DESIGN Art CLOTHING WHEN USING THE LAW OF OUR NATIONAL TREASURE
  Keywords: artistic design, national treasury

  Abstract: The emphasis in this report is on the emergence of artistic design and creative inspiration with the contacts of the author with exquisite fabrics and costumes from our national treasury

  References

   Issue

   TU Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 45, 2014, Bulgaria, Sofia, TU

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, индексирана в Scopus