Оригинал (Original)
Автори: Петлешков, А. С., Стоманярски, Н. Р., Цветкова, С. Г., Петрова, В. Г.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ
Ключови думи: енергийна ефективност, честотно управление, софтстартер

Абстракт: В доклада са дадени резултати от изследване на ефективността на електрозадвижвания на асинхронен двигател. Направен е сравнителен анализ между асинхронен двигател управляван с честотно управление и асинхронен двигател управляван със софтстартер при различни натоварвания на двигателя. Направени са изводи за ефективността на честотното управление и софтстартера.

Библиография

  1. Clarance, A., 1997, Variable Speed Drive Fundamentals, , The Fairmont Press Inc.
  2. www.danfoss.com/drives
  3. Цанев, Ц. Б., Цветкова, С. Г., 2008, Определяне на контролните точки за монтаж на апаратура за измерване на качеството на електрическата енергия, Варна, България, 11-14 юни 2008, <София>, НТСЕБ

Издание

Научна конференция ЕФ2014, 2014, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Petleshkov, A. S., Stomaniarski, N. R., Tzvetkova, S. G., Petrova, V. G.
Title: STUDY OF EFFECTIVENESS OF ELECTRIC DRIVES OF INDUCTION MOTOR
Keywords: energy efficiency, adjustable speed drive, soft starter

Abstract: The report gives results of a study of the effectiveness of electric drive of induction motor. A comparative analysis of the induction motor driven by frequency controlled and induction motor soft starter running at different engine loads. Conclusions are made about the effectiveness of adjustable speed drive and soft starter.

References

  1. Clarance, A., 1997, Variable Speed Drive Fundamentals, , The Fairmont Press Inc.
  2. www.danfoss.com/drives
  3. Цанев, Ц. Б., Цветкова, С. Г., 2008, Определяне на контролните точки за монтаж на апаратура за измерване на качеството на електрическата енергия, Варна, България, 11-14 юни 2008, <София>, НТСЕБ

Issue

Conference EF2014, 2014, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание