Оригинал (Original)
Автори: Мараджиев, И.П., Динков, Е. И., Григорова, Цв. Гр.
Заглавие: Изследване влиянието на LC филтър върху работата на системата инвертор–безчетков двигател за постоянен ток
Ключови думи: Безчеткови двигатели, методи за управление

Абстракт: Безчетковите двигатели за постоянен ток намират широко приложение в различни индустриални приложения. Това налага необходимостта от осигуряване на малки пулсации на въртящия момент на безчетковия двигател и гарантиране на необходимата електромагнитна съвместимост според изискванията на работната среда. В настоящия доклад се изследва влиянието на нискочестотен LC филтър, включен между инвертор на напрежение и безчетков двигател за постоянен ток, с цел намаляване на пулсациите на въртящия момент и подобряване на хармоничния състав на тока през двигателя. Представените резултати са получени чрез компютърно симулиране на електрозадвижване с безчеткова машина и опитно потвърдени посредством реална електрозадвижваща система.

Библиография

  1. Динкова, М., И. Мараджиев, Е. Динков, 2013, Принципи на управление на 3-фазни безчеткови постояннотокови електродвигатели, Научни трудове Том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 2013, <Пловдив>,
  2. Rajan , A., S. Vasantharathna, 2009, Harmonics and Torque Ripple Minimization using L-C Filter for Brushless DC Motor, International Journal of Recent Trends in Engineering, том vol.2, No 5, стр. стр.
  3. Gulez, K., A. Adam, 2007, Using passive filters to minimize torque pulsations and noisesin surface PMSM derived field oriented control, Simulation Modelling Practice and Theory, том 15, стр. стр.
  4. Wael, A., D. Ishak, 2007, Minimization of torque ripples in BLDC motors due to phase commutation, ISSN 0033-2097, R. 87 NR 1/2011, ,

Издание

"Дни на науката 2014" СУБ- Половдив, 2014, България, Пловдив

Пълен текст на публикацията

Autors: Maradzhiev, I.P., Dinkov, E.I., Grigorova, Tsv. Gr.
Title: Investigation of the influence of a LC-filter upon operation mode of the system voltage source inverter - brushless dc motor
Keywords: Brushless DC motors

Abstract: Brushless DC motors (BLDC) are widely used in many industrial applications. It is necessary to provide small ripple torque of brushless motor and ensure the required EMC according to the working environment. The paper presents the investigation of the influence of passive LC filter connected between the voltage inverter and the BLDC on the torque and the harmonic composition of voltage and current in the motor. The presented results are obtained by computer simulation of a BLDC and confirmed experimentally by a real electromotive system.

References

  1. Динкова, М., И. Мараджиев, Е. Динков, 2013, Принципи на управление на 3-фазни безчеткови постояннотокови електродвигатели, Научни трудове Том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 2013, <Пловдив>,
  2. Rajan , A., S. Vasantharathna, 2009, Harmonics and Torque Ripple Minimization using L-C Filter for Brushless DC Motor, International Journal of Recent Trends in Engineering, том vol.2, No 5, стр. стр.
  3. Gulez, K., A. Adam, 2007, Using passive filters to minimize torque pulsations and noisesin surface PMSM derived field oriented control, Simulation Modelling Practice and Theory, том 15, стр. стр.
  4. Wael, A., D. Ishak, 2007, Minimization of torque ripples in BLDC motors due to phase commutation, ISSN 0033-2097, R. 87 NR 1/2011, ,

Issue

"Дни на науката 2014" СУБ- Половдив, 2014, Bulgaria, Plovdiv

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание