Оригинал (Original)
Автори: Цветкова, С. Г., Стоманярски, Н. Р., Петлешков, А. С.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: качество на електрическата енергия, честотен преобразувател, софтстартер

Абстракт: В доклада са дадени резултати от изследване на влиянието на честотен преобразувател върху показателите за качество на електрическата енергия, който се използва при най-разпространените задвижвания с трифазни асинхронни двигатели с накъсосъединен ротор. Изследвана е и работата на двигателя със софтстартер. Направен е анализ и сравнение на получените резултати за показателите за качество на електрическата енергия със съответните нормативни документи.

Библиография

  1. Цанев, Ц. Б., Цветкова, С. Г., 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. БДС EN 50160, 2006, Характеристика на напрежението на електрическата енергия доставяна от обществените разпределителни електрически системи
  3. БДС EN 61000-3-4, 1998, Електромагнитна съвместимост. Част 3-4 Граници - ограничаване на емисиите на хармоничните токове в слаботокови системи, захранване на оборудване, с номинален ток над 16А

Издание

Научна конференция ЕФ2014, 2014, България, Созопол

Пълен текст на публикацията

Autors: Tzvetkova, S. G., Stomaniarski, N. R., Petleshkov, A. S.
Title: INFLUENCE OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON ELECTRICAL ENERGY QUALITY
Keywords: electrical energy quality, frequency converter, soft starter

Abstract: The frequency converters are used today in the most widespread drives with three phase squirrel-cage induction motors. Results from study of the influence of frequency converter on electrical energy quality indexes are given. The work of the motor with soft starter is studied too. The obtained results for electrical energy quality indexes are analyzed and compared with normative documents

References

  1. Цанев, Ц. Б., Цветкова, С. Г., 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. БДС EN 50160, 2006, Характеристика на напрежението на електрическата енергия доставяна от обществените разпределителни електрически системи
  3. БДС EN 61000-3-4, 1998, Електромагнитна съвместимост. Част 3-4 Граници - ограничаване на емисиите на хармоничните токове в слаботокови системи, захранване на оборудване, с номинален ток над 16А

Issue

Conference EF2014, 2014, Bulgaria, Sozopol

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание